thai
eng

 

 

 

 

 

 

ทันตกรรมจัดฟัน
ตรวจสอบรายชื่อทันตแพทย์จัดฟันที่ได้รับการรับรองจากสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
 
kanitha
 

ทพญ. ขนิษฐา สุรางค์ศรีรัฐ

วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
pitrapon
 

ทพญ. พิตรพร อธิสุข

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
supitsha
 

ทพญ. สุพิชชา สวัสดีมงคล

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง (สาขาทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร ทันตแพทยศาสตร์ (สาขาทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์พิเศษคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
pongsatorn
 

ทพ. พงศธร พู่ทองคำ

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล