PERIODONTICS

ทันตกรรมปริทันต์ - ขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก ศัลยกรรมเหงือก

โรคปริทันต์รักษาโรคเหงือกศัลยกรรมเหงือก

ทพ. ธนะศักดิ์ ธนสารสุขสถิตย์

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยศาสตร์การแพทย์คลินิก (สาขาปริทันตวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตร (สาขาปริทันตวิทยา)
  • อาจารย์พิเศษภาควิชาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
ตัดเหงือกปริทันต์รักษาโรคเหงือก

ทพ. กฤตวัฒน์ เลิศสุขประเสริฐ

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาปริทันตวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความ

จัดฟันมหิดล

Your Healthy Smile
is My Work!