ฟันปลอม

ฟันปลอมแบบติดแน่น ฟันปลอมแบบถอดได้ รากฟันเทียม

ทำฟันครอบฟันปลอมถอดได้ฟันปลอมติดแน่น

ผศ.ทพญ. ฉันทนา ตุลาพรชัย

  • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาทันตกรรมประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ฟันปลอมธิดารัตน์มหิดล

ทพญ. ธิดารัตน์ ตั้งเสงี่ยมวิสัย

  • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาทันตกรรมประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อาจารย์พิเศษ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยรังสิต

บทความ

จัดฟันมหิดล

Your Healthy Smile
is My Work!