สิทธิ์ประกันสังคม

ทำฟันประกันสังคมไม่ต้องสำรองจ่าย

ผู้ใช้สิทธิ์ประกันสังคมทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย ในอัตรา 900 บาท/ปี

 

          SKT Dental Center : ศูนย์ทันตกรรมสุโขทัย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงที่สำนักงานประกันสังคม โดยเริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ได้รับสิทธิค่า ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ในอัตรา 900 บาทต่อคนต่อปี โดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า จ่ายเฉพาะส่วนเกินสิทธิ์ (ในคลินิกเครือข่ายประกันสังคม และในโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งทั่วประเทศ)

 

ค่าบริการทางทันตกรรม

  • ขูดหินปูน : ขูดหินปูนทั้งปาก 700-900 บาท
  • อุดฟัน (ด้านแรก>ต่อไปด้านละ) : อุดฟันด้วยอมัลกัม 600>400>300 บาท, อุดฟันด้วยคอมโพสิต (วัสดุสีขาวเหมือนฟัน) 700>400>300 บาท
  • ถอนฟัน : ฟันแท้ (ธรรมดา) 700 บาท, ฟันแท้ (ฟันมีปัญหา) 800-1,000 บาท
  • ผ่าฟันคุด : 2,000-3,500 บาท

          ทั้งนี้การใช้สิทธิประโยชน์ประกันสังคม ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด อุดฟัน ถอนฟัน เป็นการให้สิทธิแบบปีต่อปีเท่านั้น ไม่สามารถสะสมไปใช้ในปีต่อไป การดูแลสุขภาพในช่องปากและฟันจึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ใช้สิทธิประกันสังคม ต้องหมั่นดูแลอย่างสม่ำเสมอ และนัดพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพปากและฟัน ทุก 6 เดือน หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 

ข้อตกลงในการดำเนินการ

  1. สถานพยาบาลให้บริการทำฟันแก่ผู้มีสิทธิประกันสังคม เช่นเดียวกันกับการให้บริการทำฟันแก่คนไข้อื่นในการดำเนินการปกติของสถานพยาบาล
  2. สถานพยาบาลต้องแจ้งให้ผู้ใช้สิทธิประกันสังคมทราบ ในส่วนของเงินส่วนที่เกินสิทธิโดยละเอียด
  3. ก่อนการให้บริการทำฟันแก่ผู้ใช้สิทธิประกันสังคม สถานพยาบาลต้องดำเนินการตรวจสอบสิทธิจากเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ด้วยระบบออนไลน์ของสำนักงานประกันสังคม

หลักเกณฑ์การใช้สิทธิ์ประกันสังคมทำฟันปลอม

 

 

          1) ฟันปลอมชนิดถอดได้เป็นบางซี่ ใช้สิทธิ์ประกันสังคมเบิกได้ในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันปลอมนั้น

1.1) ฟันปลอม 1-5 ซี่ ใช้สิทธิ์ประกันสังคมเบิกได้ 1,300 บาท
1.2) ฟันปลอมมากกว่า 5 ซี่ ใช้สิทธิ์ประกันสังคมเบิกได้ 1,500 บาท

          2) ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก ใช้สิทธิประกันสังคมเบิกได้ในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันปลอมนั้น

2.1) ฟันปลอมทั้งปากบนหรือล่าง ใช้สิทธิ์ประกันสังคมเบิกได้ 2,400 บาท
2.2) ฟันปลอมทั้งปากทั้งบนและล่าง ใช้สิทธิ์ประกันสังคมเบิกได้ 4,400 บาท

 

ค่าบริการทางทันตกรรม

  • ฟันปลอมถอดได้ชนิดพลาสติก : ค่าฟันปลอมซี่แรก (2,500) / ซี่ต่อไป (300)
  • ฟันปลอมถอดได้ชนิดฐานโลหะแบบ RB : ค่าโครงโลหะและฟันซี่แรก (4,000) / ซี่ต่อไป (400)
  • ฟันปลอมถอดได้ชนิดฐานโลหะ : ค่าโครงโลหะ (8,000) / ซี่ละ (400)

 

ข้อตกลงในการดำเนินการ

          * สิทธิ์ในส่วนของการทำฟันปลอม สำนักงานประกันสังคมยังไม่มีระบบเช็คสิทธิ์ออนไลน์ (เหมือนกรณีขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน) คนไข้จึงต้องสำรองจ่ายให้คลินิกก่อนเต็มจำนวน แล้วจึงนำ ใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ เพื่อใช้เบิกที่สำนักงานประกันสังคม *

จัดฟันมหิดล

Your Healthy Smile
is My Work!