orthodontics

ทันตกรรมจัดฟัน - จัดฟันแบบโลหะ, จัดฟันแบบใส, self ligated bracket, clear aligner

จัดฟันมหิดล

ทพญ. ขนิษฐา สุรางค์ศรีรัฐ

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดฟันสุพิชชาทันตแพทย์มหิดล

ทพญ. สุพิชชา สวัสดีมงคล

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง (สาขาทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตร ทันตแพทยศาสตร์ (สาขาทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อาจารย์พิเศษคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
มหิดลพงศธรจัดฟัน

ทพ. พงศธร พู่ทองคำ

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตร ทันตแพทยศาสตร์ (สาขาทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
มหิดลจัดฟัน

ทพญ. กนกพร ศักดาสุรรักษ์

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความ

จัดฟันมหิดล

Your Healthy Smile
is My Work!

ส่งคำถามเพื่อปรึกษาทีมทันตแพทย์ของเรา