orthodontics

ทันตกรรมจัดฟัน

ขนิษฐา สุรางค์ศรีรัฐ

ทพญ. ขนิษฐา สุรางค์ศรีรัฐ

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

สุพิชชา สวัสดีมงคล

ทพญ. สุพิชชา สวัสดีมงคล

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
พงศธร พู่ทองคำ

ทพ. พงศธร พู่ทองคำ

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
 • อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
กนกพร ศักดาสุรรักษ์

ทพญ. กนกพร ศักดาสุรรักษ์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

บทความที่เกี่ยวข้อง

slogan_sktdental