PEDODONTICS

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

สุธาสินี

ทพญ. สุธาสินี เกตานนท์

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน (สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตแพทย์สภา
  • อาจารย์พิเศษภาควิชาทันตกรรมเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยทันตแพทย์ศาสตร์ (สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก) มหาวิทยาลัยรังสิต

บทความที่เกี่ยวข้อง

slogan_sktdental