PERIODONTICS

รักษาโรคเหงือก เกลารากฟัน ผ่าตัดเหงือก

ธนะศักดิ์ ธนสารสุขสถิตย์

ทพ. ธนะศักดิ์ ธนสารสุขสถิตย์

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อาจารย์พิเศษภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กฤตวัฒน์ เลิศสุขประเสริฐ

ทพ. กฤตวัฒน์ เลิศสุขประเสริฐ

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขาปริทันตวิทยา ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

บทความที่เกี่ยวข้อง

slogan_sktdental